RODO

Szanowni Państwo,

aby realizować nasze zadania, gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Aby załatwić sprawę w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim podajecie nam Państwo swoje dane osobowe, a my pozyskujemy od Państwa tylko te informacje, które są niezbędne do zrealizowania danej sprawy.

Naszym zadaniem jest dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazano, dlatego przetwarzamy Państwa dane tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c) RODO), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (zgodnie z art. 6 ust, 1 lit. e) RODO), na podstawie zawartej z Państwem umowy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) bądź w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście (opierając się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Realizując obowiązek informacyjny określony przez art. 13 RODO, poniżej przekazujemy ogólne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim:.

Tożsamość administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego. 

Dane kontaktowe administratora:

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@crl.ostrowiec.pl
 • listownie na adres siedziby Administratorem – ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Broda. Z Inspektorem Ochrony Danych można się z nim skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@crl.ostrowiec.pl,

Państwa prawa:

na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO): Macie Państwo prawo do wiedzy i informacji na temat Państwa danych osobowych, w szczególności w zakresie celów przetwarzania, w miarę możliwości okresu przez jaki Państwa dane będą przetwarzane, odbiorców, którym dane zostaną lub zostały ujawnione, a także jeśli Państwa dane są przekazywane do Państw trzecich, macie Państwo prawo być poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO): Jeśli stwierdzicie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możecie Państwo zażądać sprostowania swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO): Macie Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych dane gdy zachodzi m.in. jedna z poniższych okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • w przypadku wycofania zgody na której opiera się przetwarzanie Państwa danych,
 • w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO): Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

 • gdy zakwestionujecie Państwo ich prawidłowość,
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO): Jeżeli przetwarzanie Państwa danych, odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo wnieść żądanie, by te dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO): Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Należy jednak zwrócić uwagę, że przetwarzanie oparte na art. 6 ust. 1 lit f RODO nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO): Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w dowolnym momencie macie Państwo prawo tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jesteście Państwo o tym informowani, zanim wyrazicie zgodę. 

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

Jak możecie Państwo dochodzić swoich praw:

Żądania, w zakresie ww. praw wynikających z przepisów RODO, należy kierować do Administratora danych osobowych. Zgłoszenie żądania nie wymaga szczególnie określonej formy, jednak powinny w nim zostać zawarte elementy umożliwiające nam ich realizację, tj.:

 • imię, nazwisko,
 • adres lub inny kanał komunikacji
 • inne dane umożliwiające bezsprzeczną identyfikację Państwa tożsamości

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, w zależności od rodzaju aktualnie załatwianej sprawy i procedury w niej obowiązującej. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z przepisów prawa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajdują się poniżej albo są elementem formularza lub wniosku w ramach danej sprawy.

To top