Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Centrum Rozwoju Lokalnego  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rozwoju Lokalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-07

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-20

Strona Biuletynu Informacji Publicznej CRL spełnia wymagania związane ze standardem WCAG 2.1 i jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. W przypadku niektórych plików dostęp do nich może być utrudniony lub uzależniony od posiadania przez użytkownika odpowiedniego dodatkowego oprogramowania ze względu na fakt, iż:
  • pochodzą z innych źródeł, stąd brak możliwości ich dostosowania ze względu na oprogramowanie użyte do ich stworzenia lub ich dostosowanie jest niemożliwe ze względu na poszanowanie praw autorskich albo do których modyfikacji jednostka nie jest uprawniona
  • są obszerne i sposób ich publikacji jest technologicznie najefektywniejszy
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 1. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących czy innych wymaganych elementów ułatwiających ich odbiór, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane na zewnętrznym serwisie streamingowym
 4. Brak wyszukiwarki tematycznej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada możliwość dopasowania wyświetlania do tabletów i smartfonów, choć nie wszystkie elementy lub pliki mogą wyświetlać się w sposób właściwy.

Na stronie ograniczono publikowanie informacji tekstowych w formie plików graficznych (np. jpg) utrudniających odczyt poprzez komputerowe czytniki tekstu.

Strona posiada możliwość powiększenia czcionki, wyświetlania kontrastowego, w odcieniu czarno – białym i w skali odcieni szarości. Strona posiada także wyróżniki skrótów i odnośników.

Strona internetowa została stworzona po 23 września 2018 r., dlatego dostępne są wszystkie dokumenty opublikowane od początku jej funkcjonowania.

Formularz kontaktowy dostępny jest w zakładce „Kontakt”. W przypadku problemów z jego użytkowaniem  w zakładce dostępne są również dane teleadresowe (e-mail, telefon) do poszczególnych komórek i pracowników CRL.

Centrum Rozwoju Lokalnego publikuje także materiały na portalu społecznościowym. Wszystkie informacje, które publikowane w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo, a większość z nich jest także publikowana na stronie internetowej CRL.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sztaba, e-mail: sztaba@crl.ostrowiec.pl, tel. +48 (41) 248 03 70

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie (imię i nazwisko),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla osoby zgłaszającej najwygodniejszy.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy ze strony CRL realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokument sporządzono dnia: 2022-06-07.

Dostępność architektoniczna budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego zarządza trzema budynkami:

 1. Centrum Biurowo – Konferencyjne (ul. Sandomierska 26 A)
 2. Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Sandomierska 26 A)
 3. Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. H. Sienkiewicza 70)

Budynki CBK oraz Inkubatora Przedsiębiorczości stanowią część kompleksu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej i znajdują się w odległości ok. 50 m od siebie. Mają zapewniony dojazd – poprzez cztery bramy wjazdowe – jedna główna – od ul. Sandomierskiej oraz trzy – od ul. Różanej.

Brama główna otwarta jest 24 godziny na dobę; bramy od strony ul. Różanej są otwarte od godz. 5.30 i zamykane o godz. 22.00. W niedziele i święta bramy boczne są zamknięte i otwierane są (tak samo jak w godz. 22.00 – 5.30 w dni powszednie) jedynie na życzenie najemców.

Wokół budynków znajdują się parkingi, w których część miejsc jest wydzielona dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej i asfaltu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego. Drogi wewnętrzne oraz parkingi posiadają oświetlenie nocne. Droga wewnętrzna główna prowadząca od bramy na ul. Sandomierskiej do jednej z bram od strony ul. Różanej traktowana jest jako ulica przelotowa i dopuszczona jest do użytku dla kierowców nie będących najemcami CPiAZ ani ich klientami i pracownikami. Droga posiada odpowiednie oznakowanie.

Budynek Centrum Biurowo – Konferencyjnego:

 1. Budynek posiada 4 kondygnacje oraz podpiwniczenie. Składa się budynku głównego (część A), części bocznej (część B) oraz budynku parterowego połączonego z budynkiem głównym poprzez parterowy łącznik.
 2. Budynek posiada 4 wejścia – 1 główne wyposażone w podjazdy z poręczami (zewnętrzny oraz wewnętrzny) dla osób poruszających się na wózkach  – oraz 3 wejścia boczne nie posiadające ułatwień dla osób niepełnosprawnych (schody). Wejścia posiadają przeszklone drzwi – podwójne w wejściu głównym, pojedyncze w bocznych. Przy wejściu na korytarz na parterze znajduje się punkt ochrony budynku. Wejścia są ogólnodostępne do godz. 20.00, natomiast do godz. 6.00 są zamknięte i dostępne jedynie na życzenie najemców. W niedzielę i święta otwarte jest tylko wejście główne.
 3. Ciągi komunikacyjne spełniają normy szerokości. Posiadają matową posadzkę oraz pasy przypodłogowe w kolorze kontrastującym z kolorem ścian. Ciągi pozbawione są przeszkód i elementów wystających ze ścian. Ciągi przedzielone są oszklonymi drzwiami przeciwpożarowymi (dwuskrzydłowe, asymetryczne) wyposażonymi w odróżniające kolorystycznie i konstrukcyjnie elementy ościeżnic. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 4. Klatki schodowe spełniają normy szerokości oraz maksymalnej ilości stopni w jednym biegu w budynkach użyteczności publicznej. Schody posiadają spoczniki.
 5. Budynek wyposażony jest w windę z funkcją informacji głosowej o numerze piętra. Panele windy, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzny nie są przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych. Klawisze sensoryczne w układzie telefonicznym, nie posiadają jednak elementów identyfikacyjnych (wypukłości, duża czcionka, podpis „brajlowski”). Drzwi windy oraz framugi nie posiadają oznaczenia kontrastowego. Brak prowadzącej do windy ścieżki dotykowej.
 6. Korytarze budynku są przedzielone oszklonymi drzwiami przeciwpożarowymi, nie posiadają barier architektonicznych (schodki, progi itp.) utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym
 7. Budynek posiada ekrany prezentujące listę firm i instytucji funkcjonujących w budynku, nie są one wyposażone w funkcję głośnomówiącą. Informacje wyświetlane są w tonacji kolorystycznej odpowiedniej dla osób niedowidzących.
 8. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
 9. Na parterze funkcjonuje toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 10. Wokół budynku dostępne są odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 11. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza na język migowy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zapewnienia usług tłumacza na życzenie.
 12. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Inkubator Przedsiębiorczości:

 1. Budynek posiada dwie kondygnacje.
 2. Budynek nie posiada windy ani ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Posiada jedno wejście główne, dwa wejścia boczne oraz szereg wejść na parterze bezpośrednio do biur najemców. Wejścia dają możliwość wjazdu osobom na wózkach z racji braku przeszkód architektonicznych. Jedynym utrudnieniem są wysokie na ok. 5 cm betonowe mini-podesty przed wejściem.
 3. Korytarze na parterze są przestronne i nie posiadają żadnych utrudnień, umożliwiając dostęp osobom niepełnosprawnym. Korytarze na I piętrze są trudniej dostępne dla osób niepełnosprawnych z racji braku windy. Korytarze na I piętrze są węższe, ale ich szerokość umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 4. Klatki schodowe spełniają normy szerokości oraz maksymalnej ilości stopni w jednym biegu w budynkach użyteczności publicznej. Schody posiadają spoczniki.
 5. Wejścia posiadają przeszklone dwuskrzydłowe drzwi. Wejścia są ogólnodostępne do godz. 20.00, natomiast do godz. 6.00 są zamknięte i dostępne na jedynie życzenie najemców.
 6. Budynek posiada ekran prezentujący listę najemców funkcjonujących w budynku, nie posiada on funkcji głośnomówiącej.  Informacje wyświetlane są w tonacji kolorystycznej odpowiedniej dla osób niedowidzących.
 7. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze są toalety ogólnodostępne.
 8. Wokół budynku dostępne są odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 10. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Centrum Aktywności Obywatelskiej:

 1. Budynek składa się z trzech kondygnacji, piwnic oraz poddasza ze strychem – częściowo zaadaptowanego na lokale użytkowe.
 2. Wokół budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 3. Wejście boczne posiada podjazd wewnętrzny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych: nie jest wyposażony w windę, nie posiada pętli indukcyjnej ani systemu informacji głosowej.
 4. Na I i II piętrze funkcjonują ogólnodostępne toalety. Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
 6. W budynku planowany jest montaż windy.

Dojazd do budynków

Do budynków CBK oraz IP można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 250 – 400 m od bramy wjazdowej na ul. Sandomierskiej znajdują się 4 przystanki autobusowe.

Budynek CAO posiada wjazd od ul. H. Sienkiewicza. W odległości 50 – 70 m zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe

W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

 

To top