Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych

Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych (dalej: Integrator) to miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie będą skupiały się inicjatywy edukacyjne, sięgające po nowatorskie metody nauczania, które dzieciom i młodzieży dadzą dostęp do nauki, która inspiruje i zadziwia. Cele działania Integratora mają koncentrować się na następujących aspektach:

  •  W zakresie edukacji oraz wspierania dzieci i młodzieży: uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dostępnej na lokalnym rynku, zbliżenie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, stworzenie przestrzeni, w której lokalni przedsiębiorcy mogliby inspirować młodych i czerpać inspirację od nich samych, wzmocnienie sprawczości i kreatywności w ostrowieckiej młodzieży, dostarczenie nowych narzędzi rozwoju dla lokalnych ostrowieckich szkół, wzmocnienie oddziaływania edukacji na postawy przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, zainspirowanie nauczycieli oraz organizacji pozarządowych do rozwijania ambitnej oferty dla młodych ludzi.
  • W obszarze wspierania przedsiębiorczości: wzmocnienie dialogu pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, identyfikacja silnych i słabych stron gospodarki lokalnej, rozbudowa inwestycyjnych i pozainwestycyjnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości.

Integrator będzie nowoczesną jednostką miejską prowadzącą zajęcia edukacyjne i praktyczne dla dzieci i młodzieży, pozwalającą na integrowanie się osób przedsiębiorczych, proaktywnych, zainteresowanych własnym rozwojem. Integrator będzie uzupełniał ofertę ostrowieckich szkół a także inicjował i koordynował działania służące rozwijaniu w ostrowczanach i ostrowczankach kompetencji potrzebnych na rynku pracy przyszłości.

Zgodnie ze statutem jednostki, prowadzenie i udostępnianie Integratora zostanie powierzone Centrum Rozwoju Lokalnego. Lokalizacja Integratora: budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26a. Rozpoczęcie tego zadania statutowego nastąpi po przekazaniu budynku w zarząd CRL przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Zadanie pn.: Utworzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. jest w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To top