Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III-IV kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków

System SOWA EFS: www.sowa2021.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021–2027. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekt musi być złożony przez partnerstwo, które tworzy minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym:

(1) gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu – jako partner wiodący

oraz

(2) organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs ogłaszany jest w ramach celu szczegółowego „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”, EFS+, typ operacji makro-innowacje – skalowanie rozwiązań – dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu.

W ramach konkursu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej. Następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. A zaangażowanie do działań lokalnej społeczności, powoduje, że rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywuje do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana jest praca środowiskowo-rodzinna.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru zostały wskazane w Regulaminie wyboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wkład własny nie jest wymagany.

Wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 3 mln zł.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu skalowanie modelu Wygrana rodzina (PDF 552 KB)

Załączniki

Załącznik nr 1 Wykaz wskaźników FERS i ich definicji (PDF 170 KB)

Załącznik nr 2 MODEL WYGRANA RODZINA (PDF 634 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (PDF 808 KB)

Załącznik nr 4 Zestawianie standardu cen rynkowych (PDF 169 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (PDF 400 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia pracownika ION o bezstronności (PDF 171 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 170 KB)

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 161 KB)

Załącznik nr 9a Wzór karty pierwszego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego (PDF 174 KB)

Załącznik nr 9b Wzór karty drugiego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego (PDF 235 KB)

Załącznik nr 9c Wzór karty trzeciego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego (PDF 244 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 141 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Aktualna Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie www.sowa2021.efs.gov.pl w zakładce Pomoc. Do wniosku konieczne jest dołączenie innych dokumentów – szczegóły wskazano w Regulaminie.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie programu FERS w zakładce Aktualności.

Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: konkurs.makro@mfipr.gov.pl; dodatkowo telefonicznie, dzwoniąc pod numery: 022 273 80 49 lub 022 273 81 11 lub 022 273 77 97.

To top