Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 25.04.2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, podmioty i jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy).

Termin składania ofert: do 16 maja 2024 roku do godz. 15:30.

I. Rodzaj zadań publicznych, terminy i warunki ich realizacji oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie nr 1 Ochrona i promocja zdrowia

Termin realizacji 01.06.2024 r. – 31.12.2024 r.
Szczegółowe warunki realizacji zadania Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej (np. akcje profilaktyczne, warsztaty, diagnostyka) w zakresie profilaktyki mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego (dzieci, kobiet i mężczyzn) na temat metod przeciwdziałania chorobom oraz zapobiegania występowaniu po nich powikłań. Przeprowadzenie dla mieszkańców bezpłatnych badań profilaktycznych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.
Wysokość środków w 2024 roku: 64 720,00 zł

Zadanie nr 2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin realizacji 01.06.2024 r. – 31.12.2024 r.
Szczegółowe warunki realizacji zadania Zadanie może być realizowane w różnej formie, w szczególności: warsztatów, zajęć artystycznych, widowisk plenerowych, wystaw, imprez filmowych, koncertów. Organizacja realizująca zadanie przyjmuje na siebie obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników oraz warunków technicznych jego przeprowadzenia. Zadanie winno być skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Udział w różnych formach realizacji zadania dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będzie bezpłatny.
Wysokość środków w 2024 roku: 45 700,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: https://um.ostrowiec.pl/217-ogloszenia.html

To top