Wsparcie dla firm z Funduszy Europejskich

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego województwa mogą korzystać ze wsparcia oferowanego ze środków publicznych oraz Funduszy Europejskich.

Dofinansowania oferowane są w formie pożyczek i kredytów, których koszty są dużo niższe niż tych oferowanych na rynku komercyjnym przez banki lub instytucje finansowe. Środki pozyskane z tych funduszy mogą posłużyć do założenia własnej firmy, jak również do inwestycji służących rozwojowi biznesu lub zdobyciu nowych kwalifikacji przez przedsiębiorców i ich pracowników.

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Od 23 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach programu „Kredyt technologiczny”. Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Kredyt technologiczny można przeznaczyć na wdrożenie innowacji technologicznych, których celem jest rozpoczęcie produkcji towarów / świadczenia usług, które są nowe lub znacząco ulepszone na podstawie zakupu i wdrożenia nowej technologii lub wdrożenia własnej nowej technologii.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Wnioski można składać do 31 maja 2024 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie BGK (TUTAJ)

Więcej informacji dotyczących wsparcia na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (TUTAJ).

KREDYT EKOLOGICZNY

25 kwietnia 2024 r. rozpocznie nabór wniosków na dofinansowania w ramach programu Kredyt Ekologiczny.

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na:

 • Zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Wnioski będzie można składać do 25 lipca 2024 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie BGK (TUTAJ)

Więcej informacji dotyczących wsparcia na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (TUTAJ).

POŻYCZKA NA ROZWÓJ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jest to forma wsparcia dla PES, które działają powyżej 12 miesięcy. Pożyczka charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Wysokość wsparcia: do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (nie więcej niż 1 mln zł na Umowę operacyjną na jeden PES)
 • Oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli NBP
 • Okres spłaty: do 10 lat, w zależności od wartości pożyczki
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków

Pożyczkę można otrzymać na finansowanie rozwoju działalności PES, w szczególności:

 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
 • z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
 • z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Z pożyczki mogą skorzystać:

 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST.

Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia części pożyczki (25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki) pod warunkiem, że sfinansowany z pożyczki projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne takie jak:

 • utworzenie miejsca/miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi, lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne), lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub
 • realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

UWAGA! Na chwilę obecną trwa proces wyłonienia Partnerów Finansujących, którzy będą udzielać pożyczek na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej i do których powinny być kierowane wnioski o udzielenie pożyczki. Informacje o ich wyłonieniu będą opublikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (TUTAJ).

POŻYCZKA NA START DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jest to forma wsparcia dla PES, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy. Pożyczka charakteryzuje się nastepującymi parametrami:

 • Wysokość wsparcia: do 100 tys. zł na jedną pożyczkę (z możliwością udzielenia dwóch pożyczek na 1 PES o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł)
 • Oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli NBP
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków

Pożyczkę można otrzymać na finansowanie rozpoczęcia działalności, w szczególności:

 • kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Z pożyczki mogą skorzystać:

 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST.

Umorzenie pożyczki na start dla podmiotów ekonomii społecznej wynosi 25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki.

Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia części pożyczki (25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki) pod warunkiem, że sfinansowany z pożyczki projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne takie jak:

 • utworzenie miejsca/miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi, lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne), lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub
 • realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

UWAGA! Podobnie jak w przypadku pożyczek dla PES na rozwój trwa proces wyłonienia Partnerów Finansujących, którzy będą udzielać pożyczek na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej i do których powinny być kierowane wnioski o udzielenie pożyczki. Informacje o ich wyłonieniu będą opublikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (TUTAJ).

Ponadto przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem ze środków unijnych mogą skorzystać z oferty takich instytucji jak Świętokrzyski Fundusz Rozwojuktóry oferuje takie instrumenty jak: Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Rozwojowa oraz Pożyczka na Rozwój Turystyki oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która proponuje pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” oraz Pożyczki dla Przedsiębiorców w ramach Programu Pożyczek Własnych.

Zainteresowanych wsparciem zapraszamy do kontaktu z instytucjami udzielającymi wsparcia oraz śledzenia ich stron internetwoych.

To top