Fundusz Pomocy Pomagającym

Fundusz utworzony został w październiku 2021 roku w odpowiedzi na dramatyczną sytuację uchodźców i uchodźczyń sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruską granicę i wypychanych z Polski przez straż graniczną z pogwałceniem praw i godności i narażeniem na utratę zdrowia i życia. – 30 listopada 2022 r. FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego

O PROGRAMIE: Fundusz oferuje pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej, a także organizacjom udzielającym wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

• Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,

Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.

• Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),

• Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które:

• świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców

• organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się o ochronę i azyl w społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy,

• monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 50 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-pomocy-pomagajacym/

KONTAKT: uchodzcy@batory.org.pl

To top