Konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. – 30 września 2022 r.

FUNDATOR: Fundacja PZU

CEL KONKURSU: Celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców, kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Fundacje.

2. Stowarzyszenia.

3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 90%, do 50.000 zł. min. 10% (wkład finansowy).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 1 do 30 września 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: maks. 7 miesięcy, 01.12.2022 – 30.06.2023.

Więcej informacji pod linkiem:  https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych

KONTAKT: Fundacja PZU Anna Maślańska T: 22 582 30 63 email: amaslanska@pzu.pl

To top