Konkurs ofert dotyczący zdrowia publicznego

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Celem naboru jest prowadzenie działań edukacyjnych oraz realizacja projektów w zakresie zdrowia i profilaktyki uzależnień. Wnioski należy składać w terminie do 22 stycznia 2024 r. do godziny 16.00.

FUNDATOR: Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom O PROGRAMIE: Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Obszary, na jakie można składać wnioski:

Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

 • Wspieranie programu informacyjno – konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania – kwota dofinansowania na 2024 r.: 150 000 zł.
 • Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagujących postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku kościoła katolickiego i innych wyznań – kwota dofinansowania na 2024 r.: 60 000 zł

Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu) (2.1.2)

 • Współwystępowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w populacji dorosłych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych – badanie pilotażowe – kwota dofinansowania: w 2024 r. 150 000 zł; w 2025 r. 150 000 zł.
 • Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej ze spożywaniem alkoholu – kwota dofinansowania: w 2024 r. 800 000 zł; w 2025 r. 1 000 000 zł.

Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt. procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – kwota dofinansowania: w 2024 r. 300 000 zł.
 • Edukacja radnych w zakresie realizacji zadań własnych samorządów gminnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – kwota dofinansowania: w 2024 r. 850 000 zł.
 • Szkolenie dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego – kwota dofinansowania: w 2024 r. 200 000 zł.

Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 • Ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – kwota dofinansowania: w 2024 r. 600 000 zł; w 2025 r. 600 000 zł.

Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin.

 • Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego – kwota dofinansowania: w 2024 r. 500 000 zł.

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

 • Przygotowanie strony internetowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – kwota dofinansowania: w 2024 r. 150 000 zł.
 • Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej – kwota dofinansowania: w 2024 r. 500 000 zł.
 • Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej – kwota dofinansowania: w 2024 r. 500 000 zł.
 • Szkolenie dla pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z rodzinami w pieczy zastępczej, do których trafiły dzieci z doświadczeniem wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym i przemocy – kwota dofinansowania: w 2024 r. 400 000 zł.
 • Wzmocnienie kompetencji grup diagnostyczno-pomocowych pracujących z członkami rodzin z problemem alkoholowych i przemocy w zakresie przygotowania dokumentacji w ramach procedury „Niebieskie Karty” w celu wykorzystania jej w postępowaniach sądowych – kwota dofinansowania: w 2024 r. 450 000 zł.
 • Edukacja asystentów rodzinnych w zakresie pracy z rodziną z problemem alkoholowym i przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka po wczesnorozwojowej traumie – kwota dofinansowania: w 2024 r. 300 000 zł.

Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.

 • Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień – kwota dofinansowania: w 2024 r. 320 000 zł.
 • Konferencja szkoleniowa/seminarium szkoleniowe dla absolwentów szkoleń akredytowanych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień – kwota dofinansowania: w 2024 r. 320 000 zł.
 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie pracy z traumatycznymi doświadczeniami pacjentów w terapii osób uzależnionych – kwota dofinansowania: w 2024 r. 340 000 zł.
 • Konferencja integrująca wiedzę z zakresu metod leczenia uzależnień uzależnionych – kwota dofinansowania: w 2024 r. 360 000 zł.
 • Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu terapii własnej zajmujących się udzielaniem pomocy osobom – kwota dofinansowania: w 2024 r. 200 000 zł.
 • Konferencja dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń abstynenckich – kwota dofinansowania: w 2024 r. 230 000 zł.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów z obszaru związanego z leczeniem uzależnień – kwota dofinansowania: w 2024 r. 70 000 zł.

Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

 • Opracowanie, realizacja i ewaluacja programu pracy z rodzicami adopcyjnymi dzieci z FASD nad regulacją emocji dzieci – kwota dofinansowania: w 2024 r. 200 000 zł; w 2025 r. 200 000 zł; w 2026 r. 200 000 zł.
 • Szkolenie dla rodziców adopcyjnych /zastępczych na temat pracy z dzieckiem z FASD – kwota dofinansowania: w 2024 r. 340 000 zł.
 • Opracowanie siatek centylowych wagi i wzrostu dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) – kwota dofinansowania: w 2024 r. 120 000 zł; w 2025 r. 100 000 zł.
 • Badania z zakresu FASD – kwota dofinansowania: w 2024 r. 200 000 zł; w 2025 r. 200 000 zł; w 2026 r. 200 000 zł. Szkolenia dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD – kwota dofinansowania: w 2024 r. 330 000 zł.
 • Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD – kwota dofinansowania: w 2024 r. 330 000 zł.

Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.

 • Szkolenia dla instruktorów szkolących sprzedawców – kwota dofinansowania: w 2024 r. 120 000 zł.

Zadania finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (narkotyki)

Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu)

 • Wdrażanie wskaźnika zgłaszalności do leczenia (TDI EMCDDA) – kwota dofinansowania: w 2024 r. 250 000 zł; w 2025 r. 250 000 zł.
 • Identyfikacja psychospołecznych czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez uczniów szkół podstawowych w kontekście zmian demograficznych i społecznych w systemie edukacji w Polsce z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem uchodźstwa i migracji – kwota dofinansowania: w 2024 r. 300 000 zł; w 2025 r. 300 000 zł.

Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Międzynarodowa konferencja – Dialog Motywujący jako skuteczna metoda profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – kwota dofinansowania: w 2024 r. 400 000 zł.

Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej.

 • Stworzenie nowego serwisu poradni internetowej – kwota dofinansowania: w 2024 r. 100 000 zł.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi – 10 440 000,00 zł 

Wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 3% całkowitych kosztów projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Wskazana przy zadaniach

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie do 22 stycznia 2024 r. do godziny 16.00.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.kcpu.gov.pl/z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-nr-65-2023-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-21-grudnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2024-2026-zadan-z/

KONTAKT: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Mail: kcpu@kcpu.gov.pl Facebook: KCPU Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

To top