Tradycyjny Sad

Cele konkursu to:

  1. Szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji ograniczającego negatywny wpływ upraw na środowisko.
  2. Sadzenie drzew owocowych starych odmian na ogólnodostępnych terenach, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej w Polsce.

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

NAGRODA RZECZOWA

Finansowanie:

ZALICZKA

Budżet naboru wniosków:

57.000 zł, w tym:

– granty: 42.000 zł,

– nagrody rzeczowe: 15.000 zł.

Wysokość wsparcia:

– granty: maks. 350 zł, 100%. Kwota grantu wspiera założenie minisadu składającego się z tradycyjnych odmian drzew owocowych i może zostać jedynie wydatkowana na elementy, których lista została określona w załączniku nr 4 do Regulaminu.

– nagrody rzeczowe są przyznawane są zwycięskim zespołom czyli tym, które zajęły 5 pierwszych miejsc w każdej z kategorii w klasyfikacji grand prix.

Wkład własny:

0%.

Czas trwania projektu:

luty – czerwiec 2024.

Partner zagraniczny:

NIE

Składanie wniosków przez internet: 

TAK

Kto może złożyć wniosek ?

Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę (konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej).

Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie dziesięciu uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).

Opiekunem Zespołu może być nauczyciel lub katecheta.

Adresatami konkursu są uczniowie i uczennice oraz nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest:

  1. Zdobywanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.
  2. Założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew owocowych tradycyjnych odmian sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie.

W ramach siódmej edycji programu szkoły zakładają sady złożone z jednego lub kilku gatunków drzew owocowych starych odmian (jabłoni, grusz, śliw, czereśni lub wiśni rekomendowanych w projekcie).

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (Fundacja BOŚ).

Konkurs jest finansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z darowizn przekazanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A.

Konkurs jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Cele:

  1. Szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji ograniczającego negatywny wpływ upraw na środowisko.
  2. Sadzenie drzew owocowych starych odmian na ogólnodostępnych terenach, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej w Polsce.

Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Konkurs jest prowadzony w następujących kategoriach:

  1. a) Szkoła podstawowa,
  2. b) Szkoła ponadpodstawowa.

Projekt podzielony jest na 2 etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy.

ETAP I – ROZMAWIAMY O SADZIE;

ETAP II – ZAKŁADAMY SAD;

ETAP DODATKOWY – Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski to etap nieobowiązkowy (nie podlega ocenie), w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Etap ten jest realizowany przez cały rok.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów dla 120 zespołów, których raporty z pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione.

Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.

W przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół.

W takim przypadku Zespół Szkół organizuje wspólny minisad i zgłasza się do kategorii odpowiadającej wiekowo najstarszemu z uczniów wchodzących w skład zespołu.

Termin składania wniosków:

29 lutego 2024 (rejestracja)

Więcej informacji pod linkiem: https://tradycyjnysad.pl/

To top