Konkurs ofert: „Świętokrzyskie dla młodych”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku.

Zadanie 1 – Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży.

Zadanie 4 – Podnoszenie kompetencji osób młodych, współpracujących w młodzieżowych gremiach samorządu terytorialnego

Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – Świętokrzyskie dla młodych” w następujący sposób:
1) w formie papierowej:
a) osobiście w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13 (w godz. 7.30 – 15.30),
b) albo listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
2) lub elektronicznie poprzez generator NGO https://swietokrzyskie.engo.org.pl/, przy czym oferty złożone w tej formie należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione i złożyć kompletne pod względem wymaganych załączników w trybie i terminie określonym jak dla ofert składnych w wersji papierowej.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2024 roku.

UWAGA! W przypadku składania oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią (nie data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://bip.sejmik.kielce.pl/42-konkursy/12925-zarzad-wojewodztwa-swietokrzyskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-swietokrzyskie-dla-mlodych-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-charakterze-edukacyjnym-i-wychowawczym-wzmacniajacych-postawy-spoleczne-i-obywatelskie-mlo.html

To top