„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – ruszył kolejny nabór wniosków

Od 18 marca 2024 r. osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie (Działania 04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus). Nabór wniosków prowadzi Polska Fundacja Przedsiębiorczości – oddział w Kielcach.

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na obszarze całego kraju.

W ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie udzielane są niskooprocentowane pożyczki z opcją umorzenia nawet do poziomu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Warunki uzyskania wsparcia:

Pożyczkę może uzyskać osoba, która:

 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie pozostawała w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Ponadto musi spełniać jedno z poniższych kryteriów i być:

 • zarejestrowanym bezrobotnym lub
 • zarejestrowanym poszukującym pracy, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
 • studentem ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
 • poszukującym pracy opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub
 • poszukującym pracy, którego średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo projekt daje możliwość prowadzenia swojej działalności z innymi osobami w formie spółki cywilnej, co oznacza, że każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

Warunki pożyczki:

 • Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 150.807,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)
 • Oprocentowanie stałe:
   • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
   • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP – 1,45% dla pozostałych osób
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie: Weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie
 • W ramach pożyczki możesz finansować:
   • zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, infrastruktury, środków transportu niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
   • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności.
Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

 • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej podlega jednorazowo umorzeniu w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie wyższej niż 50% wartości pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy.

UWAGA! Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na zakup od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa lub przejęcie działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat pożyczki znajdują się w Regulaminie zamieszczonym na stronie PFP (TUTAJ). Kontakt do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: (TUTAJ)

PFP zapewnienia potencjalnym Ostatecznym Odbiorcom pomoc w zakresie aplikowania o wsparcie z Projektu.

Źródło: pfp.com.pl

 

To top