Trwa nabór do „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Trwa nabór kandydatów chętnych do zrealizowania własnych innowacyjnych projektów w formie startupów. Trzy ośrodki, wyspecjalizowane we wspieraniu startupów, czekają na pomysłodawców, którzy chcieliby otrzymać wsparcie na rozwój swojego pomysłu biznesowego. Trzy kolejne wkrótce rozpoczną przyjmowanie zgłoszeń. Platformy startowe, zasilone środkami Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW), pomogą im zweryfikować, czy ich innowacyjne pomysły mogą stać się dochodowymi startupami.

W ramach przeprowadzonego naboru, PARP wybrała Platformy startowe, czyli partnerstwa ośrodków innowacji, które będą oferować startupom z Polski Wschodniej bezpłatne programy inkubacji. Partnerstwa te zostały utworzone przez ośrodki innowacji, czyli podmioty doświadczone w rozwoju młodych, technologicznych biznesów o dużym potencjale wzrostu oraz przez instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, fundusze VC i korporacje. Tak wszechstronne połączenie doświadczeń, kompetencji i zasobów zapewni startupom unikalne wsparcie w budowaniu rentownego modelu biznesowego oraz stworzeniu MVP (ang.: minimum viable product), czyli podstawowej wersji produktu. Program inkubacji wyposaży startupy w narzędzia, które ułatwią im budowanie sprzedaży i zdobywanie pozycji na rynku.

Do udziału w programie mogą przystąpić przedsiębiorcze osoby lub zespoły z innowacyjnymi pomysłami o wysokim potencjale biznesowym. Jednym z obligatoryjnych kryteriów selekcji jest oferowanie rozwiązania o cechach innowacji produktowej. Wszyscy zakwalifikowani do programu innowatorzy stają się przedsiębiorcami, tzn. muszą powołać i zarejestrować spółkę kapitałową w Polsce Wschodniej (tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub w części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów).

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest determinacja założycieli spółki i gotowość do intensywnej pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji. Głównym wyzwaniem w toku inkubacji będzie przekształcenie pomysłu w produkt (wyrób lub usługę), który będzie dawał szansę na szybki wzrost spółki.

Wszyscy zainteresowani takim tworzeniem innowacyjnych produktów mogą przedstawić swój biznesowy pomysł jednej z Platform startowych.

  • Platformy startowe Start in … – nabór pomysłów trwa do 31 marca 2027 r. Program inkubacji przewiduje dwie ścieżki wsparcia: horyzontalną – obejmująca projekty z dowolnej branży oraz specjalistyczną ścieżkę dotyczącą szeroko pojętej branży motoryzacyjnej.
  • Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja IInabór pomysłów trwa do 16 czerwca 2027 r. Wsparcie będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych oraz opracowaniu MVP, umożliwiając wdrożenie innowacyjnego produktu, np. w ramach specjalistycznej ścieżki dla rozwiązań medycznych.
  • Wschodni Akcelerator Biznesu 2 – nabór pomysłów trwa do 31 lipca 2026 r. Platforma startowa będzie orientować się głównie na startupy z branż: rolno-spożywczej, ekologicznej, przemysłu 4.0, sporttech oraz gamedev.
  • Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 – nabór pomysłów rozpocznie się 1 maja 2024 r. Program Platformy, oprócz inkubacji horyzontalnej, przewiduje specjalną ofertę inkubacji dla rozwiązań branży metalowo-maszynowej.
  • Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”nabór pomysłów rozpocznie się w maju 2024 r. Inkubacja będzie obejmować branże: produkcja maszyn i urządzeń, energia, ekologia – w tym budownictwo ekologiczne oraz żywność i produkty rolno-spożywcze.
  • Platforma startowa HugeTECH Revolution – nabór pomysłów rozpocznie się w maju 2024 r. Inkubowane będą pomysły biznesowe wpisujące się w ścieżkę horyzontalną lub obszar „zdrowie”, tj. proponujące produkty służące poprawie zdrowia i jakości życia.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji pomysłu biznesowego do wybranej Platformy startowej, właściciel nowo powołanej spółki kapitałowej z Polski Wschodniej przystąpi do intensywnej pracy nad rozwojem swojej firmy. W toku programu inkubacji jego startup będzie mógł skorzystać z bezpłatnych usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, ale także zaawansowanych usług specjalistycznych, nakierowanych na przygotowanie innowacyjnego produktu oraz weryfikację modelu biznesowego. Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych oraz technologicznych, aż do potwierdzenia, że przygotowany model biznesowy jest kompletny i umożliwia wdrożenie produktu na rynek. Szczegółowa oferta programu inkubacji jest zawsze dobierana indywidulnie, w ścisłej relacji z potrzebami i specyfiką każdego startupu.

Nad powodzeniem każdego startupu czuwa jego Menager Inkubacji, który przygotowuje wraz ze startupem jego Indywidualny Plan Inkubacji. Może on obejmować wsparcie w postaci:

  • usług podstawowych (w tym m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne, marketingowe);
  • usług specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. technicznych, technologicznych, inżynierskich, informatycznych, wzorniczych, marketingowych), w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie koncepcji biznesowych,
  • grantu pieniężnego przeznaczonego na zakup przez startup niezbędnych usług, niedostępnych w ramach Platformy startowej i służących opracowaniu MVP oraz walidacji modelu biznesowego.

Udział w programie jest bezpłatny, a najlepsze ze startupów po jego zakończeniu będą mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację PARP na wdrożenie swojego modelu biznesowego. Każdy ze startupów będzie mógł uzyskać dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych projektu, w wysokości do 600 tys. zł. Pierwszy z tych konkursów PARP planuje ogłosić na jesieni 2024 r.

Więcej informacji na stronie PARP.

(Źródło: parp.gov.pl)

To top