Konkurs Funduszu Obywatelskiego „Wspieranie działań strażniczych w Polsce”

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO IM. HENRYKA WUJCA

Wspieranie działań strażniczych w Polsce (edycja 2024)

Celem konkursu jest wsparcie osób, grup nieformalnych i organizacji, które już prowadzą działania strażnicze:

 • w ich bieżącej, regularnej działalności strażniczej,
 • w rozwoju działalności strażniczej, podejmowaniu nowych tematów, testowaniu nowych narzędzi, czy zwiększaniu skali działalności,
 • wzmacnianie wnioskodawcy, by mógł działać skuteczniej, długofalowo i zwiększać swoje oddziaływanie na ochronę interesu publicznego, praworządności i praw człowieka.
 • Kto może zgłaszać się w konkursie?

  O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

  1. NIEZALEŻNOŚĆ – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami_czkami; nie są zatrudnieni_one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej lub od podmiotów, które kontrolują lub w podmiotach konkurujących z podmiotami kontrolowanymi;

  2. JAWNOŚĆ własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy – jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);

  3. OBIEKTYWIZM – równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;

  4. RZETELNOŚĆ – dokładnie sprawdzają fakty, dokonują analiz i badań np. prowadząc monitoringi działań instytucji, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);

  oraz które:

  5. mają DOŚWIADCZENIE we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.; w ścieżce 2. wymagane doświadczenie to min. 3 lata;

  6. prowadzą lub w 2023 roku będą prowadzić DZIAŁANIA INFORMACYJNE związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do odbiorców zewnętrznych, np. lokalnej społeczności, mediów.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

  Ścieżka 1.

  W ramach pierwszej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).

  Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 60 000 zł ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

  Ścieżka 2.

  W ramach drugiej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 45 000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji.

  Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano 253 000 zł z Funduszu Watchdogów i 90 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – łącznie 343 000 zł.

  Zapraszamy osoby, grupy nieformalne i stowarzyszenia lub fundacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00.

  Pełne ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/

To top