CRL profilaktycznie …

Centrum Rozwoju Lokalnego w dniach 27 i 28 listopada br. była organizatorem rekomendowanego programu Archipelag Skarbów® dla 60 uczniów klas VII Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św., ich rodziców oraz rady pedagogicznej.
Celem przedsięwzięcia było zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Program opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej i odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji. Jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami, nad stylem życia oraz zachęcić do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu.
Program Archipelag Skarbów® jest najbardziej wszechstronnym z programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Swoją skuteczność zawdzięcza wykorzystaniu współczesnej wiedzy o strategiach profilaktycznych, metodyce dostosowanej do wrażliwości współczesnej młodzieży, dbałości o wysoką jakość realizacji i nieustannym modyfikacjom oraz udoskonaleniom.
Program jest realizowany w formie dwóch spotkań-mitingów w dużych grupach (wszyscy uczniowie zebrani w jednej sali), trwających po 3,5 godziny każdy. Mityng 1 poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania – sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze. Podczas mityngu 2 omawiane są zagadnienia związane z seksualnością człowieka. Program kończy się Festiwalem Twórczości Archipelagu Skarbów, który jest okazją do aktywnego udziału młodzieży w formułowaniu przekazu profilaktycznego adresowanego do ich rówieśników. Młodzież prezentuje swoje własne prace (wiersze, piosenki, rysunki) dotyczące tematów profilaktycznych.
Realizacja programu obejmuje również przeprowadzenie 1,5 godzinnego spotkania z rodzicami. Rodzice są zapoznawani z celami, założeniami i przebiegiem Programu oraz wybranymi wynikami badań, które pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich własnych dzieci. Kolejnym elementem jest 1,5 godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele są informowani o celach realizowanego przedsięwzięcia i przekazywanych w nich treściach. Ponadto prezentowane są wyniki badań dotyczące młodzieży i skutecznych strategii profilaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w pracy wychowawczej.
Działanie realizowane było przez CRL po raz pierwszy. Druga edycja programu zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku – 11 i 12 grudnia dla kolejnej grupy uczniów, rodziców i nauczycieli – tym razem w PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Program rekomendowany Archipelagu Skarbów został zorganizowany w ramach inicjatywy Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”.
To top