„Realizacja zasad równościowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”

Rola organizacji pozarządowych jest ogromna. Jednak stowarzyszenia i fundacje pod względem stabilności funkcjonowania są słabsze od administracji publicznej czy biznesu. Dlatego Komisja Europejska przewidziała kilka form wsparcia organizacji pozarządowych.

W najbliższych latach, oprócz pieniędzy na realizację działań społecznych: edukacyjnych, związanych w włączeniem społecznym czy wsparciem rynku pracy, dostępne będą dotacje na rozwój potencjału organizacji społecznych. Łącznie w Polsce dostępnych będzie na ten cel kilkadziesiąt milionów euro.

To czas, by zainteresować się funduszami dostępnymi dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowania unijnego.

Jednakże, aby móc skorzystać z dostępnych środków instytucje oraz beneficjenci realizujący działania w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, tj.:

– zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

– zasady równości kobiet i mężczyzn.

Dlatego Centrum Rozwoju Lokalnego wraz Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sandomierzu w dniu 25.01.2024 r. zorganizowało szkolenie pn. „Realizacja zasad równościowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”.

Celem szkolenie było poznanie m.in.:

-podstawy prawnej oraz wytycznych dotyczących realizacji zasad dostępności;

– praktycznej metody stosowania dostępności w ramach swoich projektów;

– zasady stosowania języka łatwego i tekstów alternatywnych;

– narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1;

– katalogu dobrych praktyk w zakresie dostępności w projektach.

Spotkanie odbyło się w ramach działań Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E).

Informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc stronę internetową https://crl.ostrowiec.pl/ oraz fanpage CRL.

 

To top