Bezpłatna aplikacja dla NGO

Stowarzyszenie Edukacji Cyfrowej tworzy bezpłatną aplikację dla NGO, która dostarczy narzędzi do łatwiejszego prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).

Organizacje działające w sferze zadań publicznych, nieprowadzące działalności gospodarczej, bez statusu OPP, osiągające roczne przychody do 100 000 zł mogą skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Z czego składa się uproszczona ewidencja?

Zestawienie przychodów i kosztów – zbiór informacji o transakcjach, kontrahentach, przychodach z wyodrębnieniem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej i pozostałych przychodów oraz kosztów z podziałem na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zestawienie przepływów finansowych – informacje obejmujące dwa okresy: sprawozdawczy i łączny od początku roku podatkowego. Zawiera zsumowane przychody, koszty, powstały dochód, dochód wolny od podatku, wydatki pokryte z dochodu zwolnionego od podatku oraz informacje o dochodzie i wydatkach związanych z dochodem zwolnionym od opodatkowania w latach ubiegłych.

Karty przychodów pracownika – zestawienie obejmujące między innymi miesiąc wypłaty wynagrodzenia, sumę przychodów, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, podstawę obliczenia zaliczki na podatek czy kwotę do wypłaty pracownikowi. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – dokument zawierający informacje o datach nabycia i przyjęcia do użytkowania, rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie, identyfikację środków oraz kody klasyfikacyjne. Wykaz zawiera także dane o wartości początkowej, stawce amortyzacyjnej, zaktualizowanej wartości początkowej, likwidacji lub zbyciu oraz przyczynie podjęcia tej decyzji.

Terminy Organizacja pozarządowa rozpoczynająca działalność w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Organizacja, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji w 2024 r. informuje naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji (tj. do 31 stycznia 2024).

Organizacja, która rezygnuje z prowadzenia UEPiK lub jest zobowiązana do rezygnacji z powodu niespełniania warunków – w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego (tj. do 14 stycznia 2024).

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w testowaniu aplikacji. Aby dołączyć do testów, należy wejść na stronę Stowarzyszenia Edukacji Cyfrowej >>> Aplikacja uepik.ngo i zostawić swój adres e-mail lub napisać na adres e-mail: biuro@sec.org.pl.

Aplikacja umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w bezpieczniejszej wersji niż arkusz kalkulacyjny.

W module raportów można wygenerować wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów i załącznikami zestawienia: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, karty przychodów pracownika, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wygenerowania wyodrębnionych kosztów przypisanych do konkretnego projektu.

Więcej informacji pod adresem >>> https://sec.org.pl/projekty/aplikacja-uepik-ngo

Dodatkowo zachęcamy do przeczytania artykułu na portalu ngo.pl, który zawiera więcej informacji na temat uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów publicystyka.ngo.pl.

To top