Nabór wniosków w konkursie grantowym Kierunek Sukces

Fundacja Empiria i Wiedza zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu grantowego „Kierunek Sukces”.

Celem Konkursu jest realizacja programów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych uczących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioski można składać do 31 stycznia 2024 r. FUNDATOR: Fundacja Empiria i Wiedza

O PROGRAMIE: Kierunek Sukces to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych.

CEL KONKURSU: Program „Kierunek Sukces” ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do: Podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży; Kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami; Rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi; Rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych; Doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Na realizację programów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych uczących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na: organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych; zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem; wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne; porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu; zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na warsztaty/szkolenia/spotkania edukacyjne realizowane w czasie Projektu; koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);  koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); Realizacja projektów powinna odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo – przy założeniu, że minimum 70% działań skierowanych do uczestników projektu odbywa się stacjonarnie, a maksymalnie 30% online.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie mogą brać udział:  fundacje;  stowarzyszenia;  jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina);  państwowe i samorządowe instytucje kultury, w szczególności domy kultury i biblioteki;  publiczne szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Łączna pula dofinansowań przewidziana w Konkursie wynosi do 500 000 zł. Jeden Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 25 000 zł brutto. Wkład własny nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do 31 stycznia 2024 r. do godz. 23:59.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekty zgłoszone do Konkursu powinny trwać od 3 do 6 miesięcy i być zrealizowane w terminie od 01 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces

KONTAKT: Fundacja Empiria i Wiedza, e- mail:fundacja@empiriaiwiedza.pl

To top