Projekty edukacyjne NBP na 2024 r.

Narodowy Bank Polski (NBP) wspiera projekty edukacyjne mające na celu m.in. upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw przedsiębiorczości czy zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie. Zgłaszane projekty mogą obejmować np.: szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, wykłady, konferencje, zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. FUNDATOR: Narodowy Bank Polski

O PROGRAMIE: NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w główne cele i obszary działalności edukacyjnej banku centralnego obejmujące: upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polskiej waluty, polityki pieniężnej i instytucji finansowych, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych, popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. W 2024 r. są nimi: Funkcje, zadania i rola NBP, stabilność systemu finansowego, w tym:  bank centralny państwa i jego rola w niespokojnych czasach  bank banków  bank emisyjny  polityka pieniężna  stabilność złotego  stabilność finansowa  rezerwy dewizowe  funkcjonowanie systemu monetarnego i finansowego  inflacja, deflacja, w tym wzrost gospodarczy i bezrobocie  stopy procentowe  kursy walut  Pieniądz, w tym:  złoty – polska waluta  wartość i rola pieniądza  polityka pieniężna i inflacja, znajomość roli banku centralnego w emisji pieniądza gotówkowego  rola gotówki jako prawnego środka płatniczego  obrót gotówkowy i kryteria jakości obiegowej banknotów  bezpieczeństwo obrotu gotówkowego, rozpoznawanie cech autentyczności banknotów  system płatniczy i obrót bezgotówkowy  dbałość o stan fizyczny i wizerunek banknotów  działalność Rady ds. obrotu gotówkowego oraz Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego  historia pieniądza  numizmatyka System bankowy i rynek finansowy, w tym:  nadzór makroostrożnościowy  rynki finansowe, podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, w tym związek pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji i ryzykiem inwestycyjnym  podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady oraz umiejętność ich analizowania  bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym  innowacje finansowe, w tym pieniądz cyfrowy  zagrożenia związane z kryptowalutami  banki jako instytucje zaufania publicznego, etyka w bankowości  Gospodarka rynkowa, w tym:  podmioty i mechanizmy rynkowe, PKB i inne wskaźniki opisujące gospodarkę oraz wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, cykle koniunkturalne, fazy zmian w gospodarce rynkowej  rola państwa w gospodarce rynkowej i relacje pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym  system bankowy w gospodarce rynkowej  podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia)  rynek kapitałowy  patriotyzm gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki, etyka w biznesie  wyzwania demograficzne dla rynku pracy w Polsce (starzenie się ludności, migracje zagraniczne)  Gospodarowanie budżetem domowym i zapobieganie wykluczeniu finansowemu, w tym:  planowanie i zarządzanie budżetem domowym  oszczędzanie i bezpiecznie inwestowanie, świadome zaciąganie zobowiązań finansowych, unikanie pułapki kredytowej  cyberbezpieczeństwo w odniesieniu do finansów osobistych  włączenie finansowe  bezpieczne korzystanie z płatności gotówkowych, bankowości elektronicznej i elektronicznych instrumentów płatniczych; ochrona przed cyberprzestępczością  zapobieganie bezrobociu, kształcenie ustawiczne, aktywne poszukiwanie pracy i mobilność zawodowa  Przedsiębiorczość, w tym:  kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości  planowanie przyszłości zawodowej, w tym związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej  innowacyjność i kompetencje cyfrowe (robotyzacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja)  Nowe horyzonty i historia myśli ekonomicznej, w tym:  dokonania i dorobek intelektualny wybitnych polskich ekonomistów  historia polskiej waluty i bankowości centralnej  zmiany we współczesnej myśli ekonomicznej (nowe koncepcje, szkoły i kierunki w myśli ekonomicznej)  konkurencyjność polskiej ekonomii jako nauki  ekonomia we współpracy z innymi naukami – rozwój podejścia interdyscyplinarnego  100-lecie Banku Polskiego SA. Zgłaszane projekty mogą obejmować działania edukacyjne takie jak np.: szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, wykłady, konferencje, zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim.

ODBIORCAMI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MOGĄ BYĆ GŁÓWNIE: dzieci i młodzież, uczniowie i studenci, w tym wchodzący na rynek pracy, kadra szkolna, akademicka i naukowa, osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone ekonomicznie, w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby bezrobotne.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego mogą ubiegać się: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. NBP nie udziela dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych zgłaszanych przez osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: NBP dofinansowuje przede wszystkim: koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego– przez koszty te należy rozumieć m.in. honoraria autorskie, wynagrodzenia ekspertów, koszty związane z tworzeniem i weryfikacją merytoryczną treści edukacyjnych, rozliczeniem i autoewaluacją projektu, koszty nagród, a także koszty zarządzania i koordynacji, koszty produkcyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, oprawy graficznej, koszty techniczne, koszty informacyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty działań związanych z promocją i informowaniem o projekcie oraz upowszechnianiem jego rezultatów. NBP może dofinansować koszty organizacyjne, w przypadku gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji projektu i jest niezbędne do jego przeprowadzenia. NBP nie dofinansowuje zakupu składników majątku, których jednostkowa cena zakupu przekracza 1000 zł brutto, chyba że stanowią nagrody przewidziane dla odbiorców projektu. Wszystkie koszty projektu muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do jego realizacji. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który powinien być przewidziany przez wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego lub osobowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego ma charakter ciągły. Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.nbp.pl/edukacja/dofinansowania-nbp/jak-ubiegac-sie-o-dofinansowanie-nbp-projektu-edukacyjnego/

KONTAKT: Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania projektu edukacyjnego można uzyskać pod numerem tel. 22 185 29 92, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP  – Województwo wielkopolskie, Oddział Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12 60-967 Poznań, tel.: 22 186 12 62, e-mail: sekretariat.poznan@nbp.pl.

To top